top of page
7191.jpg

audio bites

first words

Hello

nǐ hǎo

你好

Not good

bù hǎo

不好

How are you?

nǐ hǎo ma? / nǐ zěnmeyàng?

你好吗?/ 你怎么样?

Not bad

hái hǎo / búcuò / hái kěyǐ

还好 / 不错 / 还可以

Very good

hěn hǎo

很好

And you?

nǐ ne?

你呢?

Thank you

xièxie

谢谢

You're welcome

bú yòng xiè / bú kèqi

不用谢 / 不客气

May I ask / Excuse me

qǐngwèn

请问

Goodbye

zàijiàn

再见

Sorry

duìbuqǐ

对不起

free

audio courses

Learn Mandarin Chinese.jpg
Pimsleur.jpg
Learn Chinese for beginner's easily & in
Leaern Chinese for everyday life.jpg
bottom of page