top of page
3565.jpg

audio bites

colours

颜色

Red

hóngsè

红色

Yellow

huángsè

黄色

Black

hēisè

黑色

Grey

huīsè

灰色

Purple

zǐsè

紫色

Blue

lánsè

很好

What's your favourite colour?

nǐ zuì xǐhuan shénme yánsè?

你最喜欢什么颜色?

My favourite colour is red

wǒ zuì xǐhuan hóngsè

我最喜欢红色

I don't like grey

wǒ bù xǐhuan huīsè

我不喜欢灰色

Orange

chéngsè

橙色

Green

lǜ

绿色

White

báisè

白色

Pink

fěnsè

粉色

Brown

zōngsè

棕色

This colour is beautiful

zhège yánsè hǎo piàoliang

这个颜色好漂亮

That colour doesn't look good

nàge yánsè bù hǎo kàn

那个颜色不好看

Light blue

qiǎn lánsè

浅蓝色

Dark green

shēn lǜ

深绿色

Colour

yánsè

颜色

free

audio courses

Learn Mandarin Chinese.jpg
Pimsleur.jpg
Learn Chinese for beginner's easily & in
Leaern Chinese for everyday life.jpg
bottom of page